«Shirley Horn» - «I Got Plenty o'Nuttin'»

I Got Plenty o'Nuttin'