Such an investigation must use data based on the factors described in 3(a) that serious damage or actual threat thereof is demonstrably caused by increased imports of the product concerned as a result of this Agreement.
Cuộc điều tra này phải sử dụng dữ liệu dựa vào các yếu tố được mô tả tại khoản 2(a) chỉ ra rằng thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa thực tế gây ra thiệt hại nghiêm trọng rõ ràng được tạo ra bởi việc gia tăng nhập khẩu của sản phẩm liên quan theo Hiệp định này.
The importing Party shall submit to the exporting Party or Parties, without delay, written notice of the initiation of the investigation provided for in paragraph 4, as well as of its intent to take emergency action, and, on the request of the exporting Party or Parties, shall enter into consultations with that Party or Parties regarding the matter.
Bên nhập khẩu sẽ gửi cho một hoặc các Bên xuất khẩu, không chậm trễ, thông báo bằng văn bản về việc khởi xướng điều tra theo quy định tại khoản 3, cũng như ý định áp dụng hành động khẩn cấp, và, theo yêu cầu của một hoặc các Bên xuất khẩu, sẽ tiến hành tham vấn với một hoặc các Bên đó liên quan đến vấn đề này.
The importing Party shall provide the exporting party full details of the emergency action to be taken.
Bên nhập khẩu sẽ cũng cấp cho Bên xuất khẩu chi tiết đầy đủ của hành động khẩn cấp được áp dụng.
The Parties concerned shall begin consultations without delay and, unless otherwise decided, shall complete them within 60 days of receipt of the request.
Các Bên liên quan sẽ bắt đầu tham vấn không chậm trễ và, trừ khi có quyết định khác, sẽ hoàn tất các cuộc tham vấn trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.
After completion of the consultations, the importing Party shall notify the exporting Party of any decision.
Sau khi hoàn tất tham vấn, Bên nhập khẩu sẽ thông báo cho Bên xuất khẩu về bất kỳ quyết định nào.
If it decides to apply a safeguard measure, the notification shall include the details of the measure, including when it will take effect.
Nếu Bên nhập khẩu quyết định áp dụng biện pháp tự vệ, thông báo sẽ bao gồm chi tiết về biện pháp đó, thời điểm biện pháp có hiệu lực.
The following conditions and limitations shall apply to any emergency action taken under this Article:
Các điều kiện và hạn chế sau sẽ áp dụng đối với bất kỳ hành động khẩn cấp nào được thực hiện theo quy định của Điều này:
No emergency action may be maintained for a period exceeding two years with a possible extension for an additional two years;
Không hành động khẩn cấp nào có thể được duy trì trong khoảng thời gian 2 năm với khả năng có thể gia hạn thêm 2 năm;
No emergency action against a good may be taken or maintained beyond the transition period;
Không hành động khẩn cấp nào đối với một hàng hóa có thể được áp dụng hoặc duy trì quá thời gian chuyển đổi;
No emergency action may be taken by an importing Party against any particular good of another Party or Parties more than once; and
Không hành động khẩn cấp nào có thể được áp dụng bởi Bên nhập khẩu đối với bất kỳ hàng hóa cụ thể nào của một hoặc các Bên khác hơn một lần; và
On termination of the emergency action, the importing Party shall accord to the good that was subject to the emergency action the tariff treatment that would have been in effect but for the action.
Khi hết thời hạn áp dụng hành động khẩn cấp, Bên nhập khẩu sẽ áp cho hàng hóa chịu biện pháp khẩn cấp mức thuế có hiệu lực khi không bị áp dụng hành động khẩn cấp.
The Party taking an emergency action under this Article shall provide to the exporting Party or Parties against whose goods the measure is taken mutually agreed trade liberalizing compensation in the form of concessions having substantially equivalent trade effects or equivalent to the value of the additional duties expected to result from the emergency action.
Bên áp dụng hành động khẩn cấp quy định tại Điều này sẽ cung cấp cho Bên xuất khẩu khoản bồi thường tự do hóa thương mại mà hai Bên đã thỏa thuận với nhau dưới hình thức nhượng bộ có tí

Comments (0)

You Must Be Logged In To Comment

Similar podcasts

22 Goals

22 Easy

Bottle Episode

Lost Trade

Trade Matters

Episode One

Today's Episode

Meanwhile 22 Pages Later